14 feb 2014 17:36

Rechtsbevoegheid aanvullende pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbevoegdheid regelt voor aanvullende pensioenen en de aanvullingen van de voordelen, die de sociale zekerheid toekent.

Op dit ogenblik zijn verschillende rechtbanken bevoegd voor de geschillen over aanvullende pensioenen. Afhankelijk van de partijen die bij een geding betrokken zijn, is de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel, de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter bevoegd. Het voorontwerp centraliseert deze bevoegdheid de arbeidsrechtbank. Het gaat om de vorderingen die kunnen worden ingesteld door een aangeslotene of een begunstigde zowel voor de aanvullende pensioenen voor werknemers als voor zelfstandigen. Daarnaast kunnen geschillen over de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen worden behandeld door de zelfstandigenkamer van de arbeidsrechtbank.

voorontwerp van wet betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank