30 apr 2009 12:30

Rechtspositie van gedetineerden

Wijziging van de basiswet over het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden

Wijziging van de basiswet over het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de basiswet over het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden op een aantal punten wijzigt (*). Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck past de wet, die gedeeltelijk in werking is getreden, aan naar aanleiding van de voorbereidingen die op het terrein werden getroffen om de wet volledig in werking te laten treden. 

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen heeft heel wat initiatieven genomen om de inwerkingtreding van de wet voor te bereiden. Zo zijn een aantal aspecten aan het licht gekomen, die nu verbeterd worden. Het gaat om wijzigingen, voornamelijk van het tuchtregime van gedetineerden, die de wet beter afstemmen op de realiteit en die de praktische organisatie van de strafinrichtingen verbeteren. De wijzigingen komen tegemoet aan de vraag van de gevangenisdirecteurs om over een praktische organisatie van de tuchtprocedures te beschikken die de rechten van de verdediging van de gedetineerden vrijwaart en die tegemoet komt aan de vereisten op het vlak van veiligheid en orde.

(*) wet van 12 januari 2005.