06 sep 2002 17:00

Recidive inzake eurovervalsing

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de aanvaarding van het beginsel van recidive inzake valsemunterij.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de aanvaarding van het beginsel van recidive inzake valsemunterij.

Dit voorontwerp van wet strekt ertoe het strafrecht in overeenstemming te brengen met het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie (*) tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro. De doelstelling van dit voorontwerp bestaat erin te erkennen dat veroordelingen wegens valsemunterij uitgesproken door een andere lidstaat van de Europese Unie bepalend zijn voor recidive. (*) van 6 december 2001 tot wijziging van het kaderbesluit van 29 mei 2000.