15 jul 2022 19:09

Regelgevend kader voor een waterstofnet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne van der Straeten een voorontwerp van wet goed betreffende het vervoer van waterstof door leidingen.

Het voorontwerp voert een regelgevend kader in voor het vervoer van waterstof per pijpleiding om een optimale ontwikkeling van de Belgische waterstofmarkt en van de vervoersinfrastructuur voor waterstof te bevorderen.

In dit kader worden de voorwaarden bepaald voor de aanduiding van één enkele waterstofvervoersnetbeheerder voor België. Deze beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het verschaffen van vrije en niet-discriminerende toegang tot het waterstofvervoersnet tegen gereguleerde tarieven, voor het opstellen en uitvoeren van een netontwikkelingsplan en investeringsprogramma die een efficiënte infrastructuurontwikkeling moeten waarborgen, en voor het garanderen van de kwaliteit van de waterstof die via zijn netwerk wordt getransporteerd.

Het voorontwerp bepaalt het vergunningskader en het beheerregime waaraan deze beheerder is onderworpen. Het regelgevend kader heeft een dynamisch karakter, waarbij dit voorontwerp de algemene principes van de toekomstige waterstofmarktordening uiteenzet en een beperkt aantal aangelegenheden al in detail regelt, terwijl voor de concrete uitwerking van vele andere aspecten naar toekomstige uitvoeringsbesluiten wordt verwezen.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.