10 nov 2022 15:51

Regelgevend kader voor een waterstofnet - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne van der Straeten in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende het vervoer van waterstof door leidingen.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, voert een regelgevend kader in voor het vervoer van waterstof per pijpleiding om een optimale ontwikkeling van de Belgische waterstofmarkt en van de vervoersinfrastructuur voor waterstof te bevorderen.

In dit kader worden de voorwaarden bepaald voor de aanduiding van één waterstofvervoersnetbeheerder voor België. Deze beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het verschaffen van vrije en niet-discriminerende toegang tot het waterstofvervoersnet tegen gereguleerde tarieven, voor het opstellen en uitvoeren van een netontwikkelingsplan en investeringsprogramma die een efficiënte infrastructuurontwikkeling moeten waarborgen, en voor het garanderen van de kwaliteit van de waterstof die via zijn netwerk wordt getransporteerd.

Het voorontwerp bevordert een flexibele aanpak om de ontwikkeling van de waterstofmarkt zo goed mogelijk te ondersteunen. Daartoe voorziet zij in een overgangsregeling voor bestaande waterstofvervoersleidingen op Belgisch grondgebied. De huidige beheerders van bestaande waterstofvervoersnetten mogen deze uiterlijk tot 31 december 2030 blijven beheren, mits zij de op hun netten beschikbare vervoerscapaciteit onder niet-discriminerende voorwaarden aanbieden. Uiterlijk op 31 december 2030 moet de waterstofvervoersnetbeheerder zijn aangewezen als de onafhankelijke beheerder van de bestaande waterstofvervoersnetten.

Het voorontwerp bepaalt het vergunningskader en het beheerregime waaraan deze beheerder is onderworpen. Het regelgevend kader heeft een dynamisch karakter, waarbij dit voorontwerp de algemene principes van de toekomstige waterstofmarktordening uiteenzet en een beperkt aantal aangelegenheden al in detail regelt, terwijl voor de concrete uitwerking van vele andere aspecten naar toekomstige uitvoeringsbesluiten wordt verwezen.

De ministerraad belast de minister van Energie op het voorontwerp van wet voor te leggen aan het
Overlegcomité.