28 jan 2022 17:05

Regelgeving betreffende de accreditering van tandheelkundigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de accreditering van tandheelkundigen.

Het huidige koninklijk besluit inzake de accreditering van tandheelkundigen voorziet erin dat de tandheelkundige op straffe van verval vóór 31 maart van elk jaar zijn individueel aanwezigheidsblad dient op te sturen naar de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

Aangezien dit adres niet meer correct is en de Stuurgroep van oordeel is dat dit geïnformatiseerd dient te verlopen, wordt voorgesteld dat de tandheelkundige, totdat de accreditering is verkregen, op straffe van verval in de periode vanaf 1 januari tot en met 31 maart van het jaar volgend op het premiejaar zijn accrediteringsaanvraag bezorgt aan de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, via de online applicatie die het RIZIV hiertoe ter beschikking stelt.

Overeenkomstig het advies van de Stuurgroep voorziet het ontwerp er tevens in dat de organisator van peer-review-sessies niet verplicht geaccrediteerd dient te zijn in het tweede jaar voorafgaand aan zijn aanvraag.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de accreditering van tandheelkundigen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994