10 sep 2021 16:10

Regelgeving betreffende het sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van Eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende een verhoging van het aantal vaste afgevaardigden waarvoor aan de representatieve vakbondsorganisaties vrijstelling van terugbetaling van de wedde wordt verleend, voor wat betreft het sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt gevolg te geven aan de vraag van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om het aantal vaste afgevaardigden waarvoor vrijstelling van terugbetaling van de wedde kan worden verkregen, vast te stellen op zes (in plaats van vijf) per organisatie die zitting heeft in het sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ontwerp heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen in het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel