30 jun 2023 17:06

Regelgeving in verband met bevrachting en vervoer in de binnenvaart

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de ministerraad na overleg met de sector een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Belgische Scheepvaartwetboek.

Het voorontwerp wijzigt boek 3 van het Scheepvaartwetboek en bevat specifieke voorschriften met betrekking tot bevrachting en vervoer in de binnenvaart. Het beoogt de bestaande regelgeving te moderniseren en te vereenvoudigen door integratie van de regelgeving binnen één wettelijk kader, met opvulling van verschillende lacunes, en daarbij rekening te houden met de eigenheid van de binnenvaart binnen de logistieke keten en de daarbij gangbare overeenkomsten. Het bereiken van een zo harmonieus mogelijk juridisch en economisch evenwicht tussen de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen is het sleutelelement van deze hervorming, die het mogelijk zal maken om deze sector, die een essentiële rol speelt in de modale verschuiving en dus in de logistiek van de toekomst, doeltreffender te activeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.