24 dec 2021 09:15

Regelgeving voor de medische verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed om de medische verkiezingen met één jaar uit te stellen en ze voortaan om de vijf jaar te organiseren.

Het voorontwerp voorziet in verkiezingen van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen, die voorheen om de vier jaar werden gehouden, maar voortaan om de vijf jaar zullen worden gehouden. De volgende medische verkiezingen zullen dus in 2023 plaatsvinden in plaats van in 2022.

De organisatie van verkiezingen vergt heel wat inspanningen van de beroepsorganisaties. Naast de tijd en het kostenplaatje is er ook inzet van veel geëngageerde artsen nodig. In de huidige gezondheidscrisis worden deze middelen prioritair ingezet om de coronapandemie te bestrijden. Het is bijgevolg niet aangewezen om de verkiezingen te laten doorgaan in 2022. Bovendien zal in de toekomst ook zorgvuldiger worden omgegaan met de beschikbare middelen door de verkiezingen structureel slechts één keer om de vijf jaar te organiseren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische verkiezingen