05 sep 2008 12:50

Regeling van afwezigheid wegens ziekte in federaal openbaar ambt

Verduidelijking van de regels in geval van ziekte

Verduidelijking van de regels in geval van ziekte

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte de reglementering van de controle van afwezigheid wegens ziekte te wijzigen. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de minister voorlegde (*), werkt een aantal onduidelijkheden weg en biedt ook een oplossing voor een flexibere werkkalender van ambtenaren die wegens ziekte met verminderde prestaties werken.

Ziek in de loop van de dag

Het contractueel of statutair personeelslid dat in de loop van de dag ziek wordt, krijgt een dag dienstvrijstelling op voorwaarde dat hij of zij de toestemming heeft van zijn dienstchef. Die dag wordt niet meer omgezet in afwezigheid wegens ziekte wanneer hij of zij ziek blijft.

Eendagsziekte

Elk personeelslid kan twee dagen per jaar voor één dag ziek zijn zonder doktersattest. Vanaf de derde dag is een doktersattest nodig.

Verlaten van de woning

Het medisch onderzoek vindt plaats in de woon- of verblijfplaats van het personeelslid. Wanneer de arts die het attest heeft afgeleverd oordeelt dat de gezondheidstoestand van de patiënt goed genoeg is om zich naar een andere plaats te begeven, kan het personeelslid ook worden opgeroepen door het Bestuur van de medische expertise voor een controleonderzoek.

Verminderde prestaties door ziekte

Personeelsleden van de rijksbesturen kunnen na ziekte het werk met verminderde prestaties aanvatten, met 50%, 60% of 80%. Het voorstel last nu flexibelere werkkalenders in die de mogelijkheid bieden de prestaties  bijvoorbeeld op enkele dagen te bundelen in plaats van ze over de hele werkweek te moeten spreiden. Dat kan interessant zijn wanneer de patiënt, onderzoeken of behandelingen moet ondergaan in het ziekenhuis.

* wijziging van het kb van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.