26 mei 2023 16:48

Regeling van de Centrale voor kredieten aan particulieren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet betreffende de regeling van de Centrale voor kredieten aan particulieren goed.

Het voorontwerp van wet betreft bepaalde wijzigingen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en heeft betrekking op de regeling van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Het voorziet ook in een nauwkeuriger kader voor ongeoorloofde debetstand die zich voordoet in het kader van een betaalrekening waaraan geen kredietovereenkomst is verbonden. Ze zullen vanaf nu in de negatieve afdeling van de Centrale voor kredieten aan particulieren worden geregistreerd.

De procedures en systemen voor gegevensregistratie van de Centrale voor kredieten aan particulieren en de Centrale voor kredieten aan ondernemingen, beheerd door de Nationale Bank van België, werd geharmoniseerd. Daarom werd besloten om het beheer van het ENR-bestand stop te zetten en bepaalde informatie uit het ENR-bestand op te nemen in de Centrale voor kredieten aan particulieren, en aldus het toepassingsgebied ervan aan te passen.

Het ENR-bestand registreert enkel betalingsachterstanden bij kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen die niet gereglementeerd worden door het huidige artikel VII.148 van het Wetboek van economisch recht en die voor privé- of beroepsdoeleinden werden afgesloten door natuurlijke personen. Enkel de deelnemers aan het ENR-bestand, zijnde de kredietgevers die een overeenkomst met de Nationale Bank van België ondertekend hebben en dit bestand ook bijwerken, hebben toegang tot de gegevens.

In dit kader zullen bepaalde wijzigingen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht, betreffende de regeling van de Centrale, worden aangebracht om de reikwijdte van het register van de Centrale aan te passen, met name om een betere kredietwaardigheidsbeoordeling door kredietgevers mogelijk te maken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150,VII.153 en VII.154 van het Wetboek van economisch recht