24 jun 2021 18:16

Regeling van de interne controle en audit van het Federaal Agentschap van de Schuld

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de wijze en de organisatie van de interne controle en audit van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Het ontwerp legt vast dat de interne controleurverslag uitbrengt bij de voorzitter van het strategisch comité van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Daarnaast brengt het een tekstuele wijziging aan in de volgende drie koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem in bepaalde federale overheidsdiensten
  • het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) wordt aangevuld
  • het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.