21 apr 2017 16:33

Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

Het voorontwerp strekt er onder meer toe het regeerakkoord uit te voeren wat de wapenwetgeving betreft, met name:

  • een nieuwe periode voor het aangeven van vergunningsplichtige wapens: er wordt een termijn van een jaar vastgelegd voor particulieren om vuurwapens aan te geven die vergunningsplichtig zijn, maar waarvoor ze nog geen vergunning hebben;
  • een aanpassing van de voorwaarden voor wapentransport die aan de jagers worden opgelegd: bepaalde veiligheidsvoorwaarden worden uit de wet gehaald en zullen bij koninklijk besluit worden herzien.

Bovendien herziet het voorontwerp op pragmatische wijze de wapenwet op specifieke punten die praktische problemen stellen, alsook om formele aanpassingen aan te brengen in de wettekst, teneinde de rechtszekerheid te verhogen en de naleving van de wet te bevorderen.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.