13 okt 2017 17:51

Regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, strekt er onder meer toe het regeerakkoord uit te voeren wat de wapenwetgeving betreft, met name:

  • een nieuwe periode voor het aangeven van vergunningsplichtige wapens: particulieren krijgen vanaf begin 2018 een aantal maanden de tijd om vuurwapens aan te geven die vergunningsplichtig zijn maar waarvoor ze nog geen vergunning hebben
  • een aanpassing van de voorwaarden voor wapentransport die aan de jagers worden opgelegd: de voorwaarden voor het wapentransport in het geval van de jacht worden aangepast en verder bij koninklijk besluit bepaald 

Het wetsontwerp maakt ook komaf met de vrije verkrijgbaarheid van laders van vuurwapens. Voortaan is een geldige vergunning of erkenning vereist alvorens er te kunnen aankopen. Bovendien herziet het voorontwerp op pragmatische wijze de wapenwet op specifieke punten die praktische problemen stellen. Het brengt ook formele aanpassingen aan in de wettekst teneinde de rechtszekerheid te verhogen en de naleving van de wet te bevorderen.

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op het neerleggen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.