20 jul 2012 21:45

Regeling van onroerend goed voor gerechtsgebouwen en penitientiaire instellingen door Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt een bijakte bij het administratief reglement van de Regie der Gebouwen goed. De bijakte regelt het onroerend goed dat de Regie ter beschikking stelt van de gerechtsgebouwen en de penitentiaire inrichtingen.

De bijakte gaat uit van het principe dat de kennis over de veiligheidsinstallaties gecentraliseerd moet worden bij de FOD Justitie. Daarom installeert ze een nauwe samenwerking tussen de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen. De procedure voor nieuwe gebouwen, uitbreidingen of vernieuwingen is aangepast aan het bijzondere karakter van de veiligheidsinstallaties in deze inrichtingen.

*ontwerp van bijakte bij het Administratief Reglement bepalende de voorwaarden waaronder de Regie der gebouwen terreinen, gebouwen en aanhorigheden ter beschikking stelt van bezettende diensten, specifiek voor de penitentiaire inrichtingen en de gerechtsgebouwen.