16 jun 2023 17:02

Regeling van voordelen aan zorgverleners

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake een een regeling van sociale en andere voordelen aan sommige zorgverleners.

Het ontwerp omvat de volgende wijzigingen inzake de zorgberoepen arts, kinesitherapeut en vroedvrouw:

 • artsen
  • zorgverleners die gedurende het volledige jaar formeel inactief zijn wegens onder andere arbeidsongeschiktheid maar toch een toegelaten beroepsactiviteit hebben gehad kunnen een premiebedrag sociaal statuut verkrijgen
  • de term “erkenning” voor artsen wordt gespecificeerd zodat artsen met een RIZIV-nummer met de bevoegdheidscode bestemd voor artsen zonder bijzondere beroepstitel en verworven rechten, alsook huisartsen op basis van verworven rechten, gelijkgesteld worden met erkende artsen
  • er worden activiteitsdrempels ingeschreven voor de nieuwe specialismen klinische genetica en gerechtelijke geneeskunde, voor beide vastgelegd op 25.000 euro aan terugbetalingen van aangerekende verstrekkingen voor het volledige sociaal statuut
  • het geïndexeerde premiebedrag voor huisartsen in opleiding en artsen specialisten in opleiding wordt vanaf premiejaar 2023 bijkomend verhoogd met 542,59 euro en zal voor premiejaar 2023 7.465,04 euro bedragen
 • kinesitherapeuten
  • het bedrag voor het premiejaar 2022 wordt vastgelegd op respectievelijk 1.790,34, 2.365,79 en 3.165,07 euro
 • vroedvrouwen
  • er worden vanaf premiejaar 2023 sociale en andere voordelen ingevoerd ten bedrage van 593,44 euro voor een minimale activiteitsdrempel van 150 verstrekkingen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.