13 dec 2016 12:00

Regeling voor de verzameling, bewaring en toegang tot gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens inzake de herkomst van de geadopteerde regelt.

In Belgiê zijn zowel het federale niveau als de gemeenschappen bevoegd voor adoptie. De gemeenschappen zijn bevoegd voor de voorbereiding op de adoptie, de begeleiding van de matching en de nazorg na de adoptie die inzonderheid het achterhalen van de herkomst omvat. De federale centrale autoriteit is bevoegd voor de erkenning en/of de registratie in België van in het buitenland tot stand gekomen adopties.

Het ontwerp van koninklijk besluit is van toepassing op adoptiedossiers die tot stand zijn gekomen zonder tussenkomst van de gemeenschappen, waarin de federale centrale autoriteit als enige over de gegevens van herkomst van de geadopteerde beschikt. Daarom is een federale regeling inzake bewaring en inzage noodzakelijk om de geadopteerde later de mogelijkheid te bieden zijn herkomst te achterhalen. 

Het ontwerp is niet alleen van toepassing op de regeling inzake de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens van herkomst, maar ook op de aangelegenheden inzake de praktische nadere regels zoals:

  • de identiteit van de persoon die aanspraak kan maken op die gegevens
  • de leeftijd van de geadopteerde
  • de mogelijkheid inzake begeleiding van de geadopteerde
  • de nadere regels inzake de formulering van het verzoek van de geadopteerde die betrekking hebben op de formulering van het antwoord van de bevoegde autoriteit aan de geadopteerde
  • de recuperatie van het archief

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.