18 feb 2016 13:05

Regeling voor financiering van eindeloopbaanmaatregelen voor personeelsleden lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over de financieringsregeling van eindeloopbaanmaatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie.

Het voorontwerp van wet geeft uitvoering aan de begrotingsnotificatie over de Dienst voor Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsel (DIBISS) om de financiering van het eindeloopbaanregime van de lokale politie te regelen voor de jaren 2016 tot 2019.

Het voorontwerp voorziet dat het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de DIBISS een bedrag aan de Openbare Schatkist moet storten dat voldoet aan de noden en binnen de grenzen valt van de besparingen die werden voorzien in de begrotingsnotificaties. Zo wordt toegelaten dat aan de politiezones subsidies worden toegekend die zijn bedoeld voor de financiering van de stelsels van non-activiteit en aangepast werk. De stortingen zullen driemaandelijks gebeuren en het totaal van de stortingen voor elk jaar (2016-2019) zal de jaarlijkse grensbedragen, die overeenkomen met de geschatte besparingen in de pensioenuitgaven, niet mogen overschrijden.

Het voorontwerp mag voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd en nadien aan de Koning.