19 jan 2024 17:16

Regels voor de diensten van de informatiemaatschappij in het kader van een eengemaakte markt voor digitale diensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot uitvoering van de Europese Verordening (EU) 2022/2065 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten.

Het voorontwerp van wet voorziet enerzijds in een wijziging van de boeken XII en XV van het Wetboek van economisch recht om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de nieuwe regels die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij waarin Verordening 2022/2065 voorziet.

Anderzijds voorziet het in een wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector om deze de rol van bevoegde autoriteit voor de federale bevoegdheden toe te vertrouwen. Zo krijgt het BIPT de onderzoeksbevoegdheden toegewezen waarmee het deze nieuwe rol kan uitoefenen. Het voorontwerp bepaalt eveneens welke sancties van toepassing zijn in geval van inbreuken.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt op de agenda van het volgend Overlegcomité geplaatst.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG, houdende wijziging van boek XII en boek XV van het Wetboek van economisch recht en houdende wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector