13 nov 2015 14:21

Regels voor het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed over het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer.

De bepalingen van het ontwerp zijn conform de Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP), die op 1 september 1970 in Genève werd opgemaakt. 

Het ontwerp bepaalt dat het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen moet gebeuren met speciaal uitgeruste voertuigen (geïsoleerde, niet-mechanisch gekoelde, mechanisch gekoelde en verwarmde vervoermiddelen) en verduidelijkt de manier waarop de gelijkvormigheid van deze vervoermiddelen moet worden gecontroleerd. Het wijzigt bovendien de procedure voor de uitreiking van de ATP-certificaten, die voortaan door de FOD Mobiliteit zullen worden opgemaakt, en legt de kostprijs voor de afgifte van het ATP-certificaat vast op 25 euro.

Tot slot voorziet het ontwerp een aantal verplichtingen voor de transportondernemers om controles tijdens het vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen mogelijk te maken en stelt het bedrag vast van de boetes bij inbreuken.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg