05 dec 2005 17:22

Regering bestelt studie over vrij verkeer van werknemers van nieuwe EU-lidstaten

De regering heeft, bij monde van Eerste Minister Guy Verhofstadt, aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid gevraagd een studie uit te voeren over de impact op de Belgische arbeidsmarkt van de vrije toegang van werknemers van de nieuwe EU-lidstaten. Over de eventuele verlenging van de overgangsmaatregelen dient de Belgische regering immers een beslissing te nemen tegen 1 mei 2006. Minister van Werk, Peter Van Velthoven, tevens voorzitter van de Hoge Raad, zal hiertoe een beroep doen op de expertise van de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau.

De regering heeft, bij monde van Eerste Minister Guy Verhofstadt, aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid gevraagd een studie uit te voeren over de impact op de Belgische arbeidsmarkt van de vrije toegang van werknemers van de nieuwe EU-lidstaten. Over de eventuele verlenging van de overgangsmaatregelen dient de Belgische regering immers een beslissing te nemen tegen 1 mei 2006. Minister van Werk, Peter Van Velthoven, tevens voorzitter van de Hoge Raad, zal hiertoe een beroep doen op de expertise van de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau.

Deze studie moet de Belgische regering in staat stellen met kennis van zaken te oordelen over de impact van de vrije toegang van werknemers van de nieuwe EU-lidstaten op de Belgische arbeidsmarkt, de concurrentiekracht van onze economie en de vergrijzing. De Hoge Raad zal daarbij onder meer de volgende elementen analyseren: 1. de impact van de niet-verlenging van de overgangsmaatregelen op de concurrentiekracht van onze economie, 2. de huidige situatie op de Belgische arbeidsmarkt van werknemers uit de betrokken lidstaten, onder meer het systeem van de detacheringen, 3. de impact van de vrije toegang op de illegale arbeid; 4. de nood aan controlemechanismen en de organisatie van de inspectiediensten om misbruiken en fraude tegen te gaan; 5. de mogelijkheden van een betere afdwinging en naleving van de Belgische arbeidsvoorwaarden en sociale wetgeving; Hierbij moet ook geleerd worden uit de ervaring van vorige toetredingen alsook van die lidstaten die geen voorbehoud hebben aangetekend. De Belgische regering vraagt dat de Hoge Raad haar conclusies presenteert tegen half februari. Bovendien moet er rekening worden gehouden met het rapport dat de Europese Commissie dienaangaande in de loop van de maand januari zal bekend maken. De sociale partners zullen worden gevraagd om tegen half maart hun advies aan de regering over te maken.