22 jun 2012 18:28

Regering voert de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers op - tweede lezing

De ministerraad keurt het plan dat de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers opvoert definitief goed. Het voorontwerp van wet* hierover werd met de transportsector overlegd en aan het advies van de Raad van State en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut de zelfstandigen aangepast.

Een arbeidsrelatie correct kwalificeren is cruciaal in de strijd tegen sociale fraude. Een aantal nieuwe bepalingen in
de arbeidsrelatiewet van 2006 laten toe schijnzelfstandigheid vlotter op te sporen en efficiënter aan te pakken. De
sectorspecifieke criteria die de arbeidsrelatie kenmerken, zullen nu gemakkelijker en sneller worden vastgesteld.
Een vermoeden van werknemerschap zal mee bepaald worden door criteria die op economische afhankelijkheid
wijzen.
Een strengere aanpak van schijnzelfstandigen, daar waar de problemen zich stellen, was voorzien in het
regeerakkoord en aanbevolen door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De bestaande wetgeving voldoet
niet om op te treden tegen misbruik van het zelfstandigenstatuut, terwijl het fenomeen toeneemt. De bevoegde
ministers erkennen dat het probleem van schijnzelfstandigheid in een aantal sectoren bijzonder in het oog springt,
zoals de bouw en schoonmaaksector, de bewakings- en toezichtdiensten en de transportsector.
De ministerraad keurt eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie vastlegt.

* voorontwerp van wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft.