09 mrt 2018 15:07

Regeringsadvies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een gunstig advies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

De Vlaamse regering heeft in een schrijven van 12 februari 2018 aan de federale regering gevraagd om advies te verlenen over een ontwerpbesluit dat de regelgeving rond het vervoer van gevaarlijk goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aanpast. Deze adviesaanvraag kadert in de omzetting van de Europese richtlijn 2016/2309/EU* over het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

De reglementering hieromtrent werd tijdens de zesde staatshervorming gedeeltelijk naar de gewesten overgeheveld. Bijgevolg moeten bepaalde delen van de richtlijn door de federale overheid omgezet worden, terwijl andere delen door de gewesten moeten worden omgezet. De regeringen moeten tevens onderling overleg plegen over het vaststellen van de regels van politie over het verkeer op waterwegen.

* Richtlijn 2016/2309/EU van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land