28 feb 2014 18:07

Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt zes dossiers van de Regie der Gebouwen goed die de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen heeft voorgesteld.

Het gaat om:

  • de aanstelling van een externe consultant voor het nieuwe gevangeniscomplex in Antwerpen. Zijn opdracht bestaat uit juridische en financiële bijstand, advies bij de uitwerking en de opvolging van de gunningsprocedure.
  • de terbeschikkingstelling van de 'Magazijnen Vanderborght' ten gunste van de POD Wetenschapsbeleid wordt geformaliseerd onder de vorm van een erfpachtovereenkomst. In het gebouw wordt de collectie collectie Moderne en Hedendaagse Kunst van Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België ondergebracht, nu het museum wordt gerenoveerd. Er wordt hiervoor met de stad Brussel een protocol gesloten.
  • de stand van zaken van de uitvoering van het masterplan voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus. Er wordt een onderhandelingsprocedure voor een promotieopdracht opgestart evenals een procedure en de aanstelling van een studiebureau voor de inrichtings- en renovatiewerken.
  • de FOD Financiën draagt het beheer van het onroerend patrimonium te Leopoldsburg/Reigersvliet over van Defensie aan de Regie der Gebouwen. Er wordt een concessie gesloten met de Haven van Oostende.
  • een overheidsopdracht voor het ontwerp voor de renovatie van de gebouwen en de bouw van laboratoria voor het von Karman Instituut voor stromingsdynamica
  • een koninklijk besluit dat de Regie der Gebouwen machtigt om het gebouw in de Leopoldstraat 4, in Brussel, kosteloos ter beschikking te stellen van de Koninklijke Muntschouwburg