20 apr 2018 15:20

Regie der gebouwen: verhuur van de Ambiorixkazerne in Tongeren aan de lokale politiezone

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verhuur van de Ambiorixkazerne in Tongeren aan de lokale politiezone.

Er wordt een (ver)huurovereenkomst afgesloten met de lokale politiezone Tongeren-Herstappe voor het gebouw 'Ambiorixkazerne', gelegen in de Blaarstraat te Tongeren. Deze overeenkomst vangt aan op de eerste van de maand na de ondertekening door beide partijen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een deel van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de lokale politiezone Tongeren-Herstappe door het sluiten van een huurovereenkomst