05 okt 2012 19:51

Regie der gebouwen: verwarming van het Jubelparkcomplex

De ministerraad stemt in met het voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten om een overheidsopdracht te gunnen voor het leveren van thermische energie voor de verwarming van de gebouwen van het Jubelparkcomplex in Brussel.

De overheidsopdracht bestaat uit een onderhandelingsprocedure met SIBELGA cvba om de bestaande verwarming op aardgas aan te vullen met een installatie voor warmtekrachtkoppeling. De installatie produceert gelijktijdig warmte en elektriciteit en gebruikt aardgas als brandstof. De CO2-uitstoot is lager en het energetisch rendement hoger. 

De energieleverancier staat onder zijn verantwoordelijkheid in voor de studie, de oorspronkelijke investering, de plaatsing, de opvolging, het onderhoud, de herstellingen en de uitbating, alsook voor het volledige energieverbruik van de WKK-installatie tijdens haar werking. Hij blijft eigenaar van de geproduceerde elektriciteit en geniet van de regionale aanmoedigingspremies voor WKK onder de vorm van “groene certificaten” die hem zullen toegewezen worden.

De Regie der Gebouwen en de bezetters van de gebouwen komen niet tussen in de installatiekosten. De Regie stelt de nodige lokalen voor zijn installaties ter beschikking van de leverancier en verzekert hem de nodige servitudes voor toegang, vereist voor de exploitatie en het onderhoud tijdens de duur van het contract.

Als tegenprestatie verkoopt de leverancier aan de bezetters thermische energie voor de verwarming van de gebouwen aan een lagere prijs dan de huidige productieprijs in de bestaande stookplaats.

De voorziene termijn voor de levering van energie bedraagt 10 jaar, wat overeenstemt met de afschrijvingstermijn van een dergelijke installatie, maar eveneens met de termijn waarbinnen de WKKinstallatie regionale subsidiëring kan genieten via het instrument van “groene certificaten”.