03 sep 2004 17:00

Regie van de gevangenisarbeid

Op voorstel van Mevr. Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid (*).

Op voorstel van Mevr. Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid (*).

De Regie van de gevangenisarbeid is belast met het aanbod inzake en de organisatie van de arbeid van de gedetineerden. Ze zorgt voor de inrichting van de werkplaatsen en voor de inwerkingstelling van de goederen en diensten die nodig zijn voor hun werking. Ze staat in voor het toezicht op en de begeleiding van het door de gedetineerden uitgevoerde werk. De Regie onderzoekt de aanvragen om mankracht uit de gevangenis ter beschikking te stellen of voor productie te zorgen en sluit de nodige overeenkomsten af met de externe klanten. Het koninklijk besluit verleent een rechtsgrond aan de opdrachten van de Regie van de gevangenisarbeid. (*) overeenkomstig artikel 142 van de programmawet van 30 december 2001.