20 feb 2009 10:35

Regionalisering van belastingsdiensten

Regeling van de overdracht van personeel van belastingsdiensten

Regeling van de overdracht van personeel van belastingsdiensten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overdracht van personeelsleden van de federale overheidsdiensten naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie regelt. 

Het ontwerp dat eerste minister Herman Van Rompuy en minister van Financiën Didier Reynders voorlegden, schrijft voor hoe de overdracht van personeelsleden in de praktijk zal verlopen. 

De ambtshalve aanwijzing gaat uit van het principe dat de afstand tussen woon- en werkplaats zo klein mogelijk moet zijn. Daarnaast zijn er twee grote categorieën van personeelsleden: zij die werken in de dienst die instaat voor de belasting en zij die werken voor de andere diensten die de belasting behandelen. De rangschikking hangt verder af van het feit of ze vrijwilliger zijn of niet, het statuut, het soort overeenkomst en de afstand tussen woon- en werkplaats.

De overdracht van personeelsleden kadert in de regionalisering van de dienst inning van de gewestbelastingen. De federale dotatie voor de overdracht werd al geregeld (zie persbericht) en is voorgelegd aan het parlement.