29 feb 2008 10:46

Registers verontreinigende stoffen

Goedkeuring van het protocol over de registers voor de uitstoot en de overbenging van verontreinigende stoffen

Goedkeuring van het protocol over de registers voor de uitstoot en de overbenging van verontreinigende stoffen

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht voorstelde over de instemming met het Protocol betreffende de registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. (*) 

Het Protocol heeft als doel de toegang van het publiek tot de informatie over het milieu te bevorderen door registers op te maken met informatie over de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen op nationale schaal. De deelnemende landen verbinden zich ertoe om een inventaris op te maken van de uitstoot en de overbrenging van 86 verontreinigende stoffen die in het milieu terechtkomen. Die inventaris gebeurt op basis van de gegevens die de eigenaars of de exploitanten die ertoe verplicht zijn melden. De inventaris zal een register worden dat iedereen via het internet kan raadplegen. Het is de bedoeling dat het publiek ook bijdraagt tot de aanvulling van het nationale register.

Het protocol hoort bij het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. (Verdrag van Aarhus, Kiev 21 mei 2003)