18 okt 2013 18:57

Registratie van tolheffing op Belgische wegen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de erkenning van de Europese elektronische tolheffingsdienst bepaalt.

De rechtspersonen die de Europese elektronische tolheffingsdienst willen aanbieden, worden ingeschreven bij een register dat bijgehouden wordt op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ze worden erkend op basis van een aantal voorwaarden op het vlak van hun bekwaamheid, technische installaties en financiële situatie. Om de erkenning te verkijgen dienen ze een dossier in bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De Europese elektronische tolheffingsdienst werd ingevoerd door richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap en de Beschikking 2009/750/EG tot definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst en de bijbehorende technische onderdelen, die tot doel heeft om de interoperabiliteit van alle bestaande en toekomstige elektronische tolheffingssystemen in de Europese Unie te bewerkstelligen om een wildgroei aan onverenigbare systemen te voorkomen.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de gewestregeringen en de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst en het Nationaal Elektronisch Register betreffende de Europese elektronische tolheffingsdienst