13 mei 2016 17:41

Reglement van de Nationale Bank van België over de erkenning van macroprudentiële maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België over de erkenning van macroprudentiële maatregelen.

Het reglement past in het nieuwe kader ingesteld door het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB). Het beveelt de lidstaten van de Unie aan te voorzien in wederkerigheidsregelingen voor bepaalde macroprudentiële maatregelen die in andere lidstaten zijn aangenomen.

De macroprudentiële maatregelen die door een bepaald land worden genomen, zijn over het algemeen van toepassing op de banken van dat land. Ze zijn evenwel niet van toepassing op de bijkantoren van buitenlandse banken, noch op de directe kredietverlening door buitenlandse banken. Dit impliceert dat gelijkaardige risicoblootstellingen in een bepaald land onderhevig kunnen zijn aan verschillende (macro)prudentiële vereisten. In een geïntegreerd financieel systeem, zoals de interne markt, kan het nationale macroprudentiële
beleid aldus aanzienlijke ongewenste grensoverschrijdende effecten teweegbrengen. Het doel van het reglement bestaat erin een aantal macroprudentiële maatregelen die door andere lidstaten zijn genomen tevens toepasbaar te maken op de Belgische bijkantoren en op de directe kredietverlening door Belgische banken in deze lidstaten.

Het reglement bepaalt voor drie types van macroprudentiële maatregelen een flexibele erkenningsprocedure, als het ESRB de erkenning ervan aanbeveelt:

  • nationale maatregelen genomen op grond van verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
  • contracyclische kapitaalbuffers boven 2,5 %
  • buffers voor een macroprudentieel risico of systeemrisico

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.