22 jan 2021 16:18

Reglementaire basis voor de arbeidstijd voor het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming wijzigt. 

Het ontwerp heeft tot doel om de reglementaire basis, die shifts van meer dan 11 uur mogelijk maakt, in te voegen in het statuut.

Die basis ontbreekt voorlopig omdat de Raad van State in een arrest van 13 oktober 2020 een onderdeel van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken vernietigd heeft, dat voorzag dat bepaalde leden van het operationeel personeel minimum één en maximum drie continue prestaties van 12 uur 40 per week uitvoerden. Zonder dit onderdeel kon een afwijking van de dagelijkse maximumduur van de prestaties (bovenop het wettelijke maximum van 11 uur per dag) niet worden goedgekeurd door de Voorzitter van het Directiecomité. Uit het arrest van de Raad van State kan worden afgeleid dat een afwijking van de arbeidstijd niet kan worden goedgekeurd door de Voorzitter, maar voorzien moet worden door een wettelijke of reglementaire bepaling. Door deze bepaling op te nemen in het administratief statuut wordt dit weer mogelijk. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming