20 nov 2015 14:16

Reglementaire wijziging over veiligheidskorps van FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed binnen de organisatorische en structurele hervorming van het veiligheidskorps bij de FOD Justitie. 

De FOD Justitie heeft een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken. Het veiligheidskorps staat onder andere in voor de overbrenging van gevangenen en voor de ordehandhaving in hoven en rechtbanken.

Het ontwerp van koninklijk besluit wil de nieuwe graad technisch deskundige-coördinator (niveau B) integreren en dezelfde reglementaire bepalingen en bevoegdheden (taken, uniform, premies, opleidingen en wapens) hanteren zoals de veiligheidsassistenten (niveau C).

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor overleg aan het Sectorcomité III-Justitie toegewezen en zal nadien voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie