20 sep 2002 17:00

Reglementering autorally's

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de reglementering voor autorally's.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de reglementering voor autorally's.

De ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de veiligheid van de sportcompetities voor auto's die plaatshebben op de openbare weg, te verbeteren. Het voorziet aanpassingen op technisch vlak (documenten die de aanvraag tot vergunning moeten vergezellen, bijvoorbeeld de inhoud het veiligheidsplan, de omstandigheden voor de onderbreking van een proef, de aanwezigheid van een coördinerend geneesheer,...). Belangrijker nog zijn de aanpassingen op vlak van veiligheid, zoals het verplichten van de organisator erover te waken dat er zo weinig mogelijk woningen langs het parcours gelegen zijn, de uitbreiding van de raadgevende bevoegdheden van de Commissie (**) naar alle rally's (niet enkel degene die binnen de bebouwde kom plaatshebben), de beperking van de doorgang van wedstrijden in de buurt van scholen (behalve andere beslissing van de locale overheden), of nog, het verbod van nachtwedstrijden. De Ministers worden belast het overleg met de bonden en de organisatoren voort te zetten teneinde de bestaande verplichtingen te bevestigen inzake de technische controle van de voertuigen en de geschiktheid van bestuurders om aan deze competities deel te nemen. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen een maand, na de procedure van vereniging van de Gewesten. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28/11/1997 houdende reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben. (**) het zal in het vervolg gaan om een eensluidend advies.