20 sep 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 september 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft allereerst de ontwerpen van koninklijk besluit, genomen in het kader van de Copernicushervorming, besproken. Deze ontwerpen wijzen op het onherroepelijke van het proces en dat de hervorminge een definitieve fase ingaat. Het gaat om: - de ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van staffuncties en de installatie van een interne audit in de federale overheidsdiensten; - het ontwerp van het koninklijk besluit m.b.t. de aanwijzing voor en de uitoefening van managementfuncties binnen de wetenschappelijke instellingen van de Staat; en - een ontwerp van koninklijk besluit over de voorwaarden voor werving in de graden selectieadviseur en hoofdselectieadviseur (De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. De Eerste Minister heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de reglementering voor autorally's aangehaald en gewezen op het feit dat een Commissie geschapen wordt om de veiligheid en van deze sportrennen te verbeteren. Daarnaast werden een aantal beslissingen getroffen in de sector justitie, waaronder uitvoeringsbesluiten voor de euthanasiewet, waarvan de uitwerking volgende week ingaat. "Het formulier is klaar", heeft de Eerste Minister bevestigd. De andere beslissingen betreffende justitie zijn: - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten waarbij aan de agenten bij de parketten en de griffiers van de hoven en aan de rechtbanken van de Rechterlijke Orde toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en de mogelijkheid om het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken; - een ontwerp van koninklijk besluit houdende verlenging van de regeling inzake de arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden van de strafinstellingen; - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 houdende instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum; De Eerste Minister heeft ook de goedkeuring bevestigd van een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die plaatsgevonden heeft van 26 tot 28 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrekheid van deze ramp wordt afgebakend. Twee dossiers "overstromingen" moeten nog goedgekeurd worden op de ministerraad van volgende week. Vervolgens keurde de Ministerraad de volgende punten goed: - een ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers in het oriënteringscomité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); - een ontwerp van koninklijk besluit tot de vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling; - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een sociale dienst bij het Federaal Agenstchap voor de Veiligheid van de Voedselketen; - het voorstel tot overheidsopdracht met betrekking tot het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud van de mobiele HF-radiostations Rohde en Schwarz; - het voorontwerp van wet betreffende het verzamelen van gegevens over het woon-werkverkeer van werknemers; - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG); - een wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales; - een voorontwerp van wet aangaande het vervoer van gasachtige producten via leidingen; - de erkenning van de hevige regenval van 30 en 31 augustus, van 3 tot 8 augustus en van 23 en 24 augustus jongsleden als algemene ramp; - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC-accreditatiesysteem van certificatie- en keuringsinstellingen, alsook van proevenlaboratoria; - een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer; - 73.998 EUR vrij te maken op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat; - een reeks voorstellen betreffende de ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen.