20 sep 2002 17:00

Wijziging van de wervingsvoorwaarden voor de graden van selectieadviseur van Selor

Op voorstel van de Heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit(*) goedgekeurd over de voorwaarden voor werving in de graden selectieadviseur en hoofdselectieadviseur.

Op voorstel van de Heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit(*) goedgekeurd over de voorwaarden voor werving in de graden selectieadviseur en hoofdselectieadviseur.

De graad van selectieadviseur is de aanwervingsgraad van de personeelsleden van niveau 1 die bij Selor werken, het selectiebureau van de federale administratie. Het doel van het ontwerp bestaat erin de houders van een diploma in de richting menswetenschappen of sociale wetenschappen toe te laten om tot deze graad toe te treden. Tot nu was deze graad enkel toegankelijk voor houders van een licentie psychologie. (*) wijzigt het koninklijk besluit van 23/01/1990 dat de voorwaarden vastlegt tot werving voor de graden van selectieadviseur en hoofdselectieadviseur