20 sep 2002 17:00

Sociale dienst bij het Federaal Agenstchap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van een sociale dienst bij het Federaal Agenstchap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van een sociale dienst bij het Federaal Agenstchap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Door de oprichting van deze sociale dienst wordt de continuïteit inzaje sociale diesntverlening voor de diverse personeelsgroepen gewaarbordg. De oprichting van deze sociale diesnt sluit niet uit dat het Federaal agenstschap in een latere fase geïntegreerd wordt in de hervorming van de federale sociale diensten, zoals voorzien door de Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp zal na syndicale onderhandeling aan de Raad van State voor advies worden voorgelegd.