20 sep 2002 17:00

Voorontwerp van wet betreffende het verzamelen van gegevens over het woon-werkverkeer van werknemers

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle DURANT, heeft de ministerraad bij de tweede lezing het voorontwerp van wet betreffende het verzamelen van gegevens over het woon-werkverkeer van werknemers goedgekeurd.

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle DURANT, heeft de ministerraad bij de tweede lezing het voorontwerp van wet betreffende het verzamelen van gegevens over het woon-werkverkeer van werknemers goedgekeurd.

Over dit voorontwerp van wet werd diepgaand overleg gepleegd met de sociale partners uit de privé- en de overheidssector (o.a; Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Nationale Arbeidsraad en Comité A). Het voorontwerp ligt in de lijn van de actie van de regering om tegelijk in te werken op het aanbod en op de vraag naar mobiliteit door de actoren te heroriënteren in de richting van vervoerwijzen die beter verenigbaar zijn met de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling. In het kader van zijn mobiliteitsbeleid wil de regering gedragswijzigingen bevorderen die het gebruik van de privéwagen beperken en een overstap aanmoedigen naar transportmodi die minder fileoverlast en vervuiling met zich meebrengen. Het voorontwerp laat toe een diagnose van het woon-werkverkeer van werknemers op te stellen voor alle bedrijven en overheidsdiensten met meer dan honderd werknemers. Concreet gezien zullen werkgevers met gemiddeld meer dan honderd werknemers om de drie jaar een diagnose moeten opstellen - zonder dat de werknemers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd - moeten inlichtingen verschaffen over het woon-werkverkeer van de werknemers om op die manier een bijdrage te leveren tot een beter beheer van de mobiliteit. Deze werkgevers zullen dit ook moeten doen voor elk van hun vestigingen met gemiddeld minstens dertig werknemers. Deze om de drie jaar op 30 juni gefinaliserede diagnose moet de volgende inlichtingen bevatten : a) de organisatie van de arbeidstijd ; b) de uitsplitsing van de werknemers volgens hun woonplaats ; c) de uitsplitsing van de werknemers volgens hun voornaamste vervoerwijzen ; d) de vervoerwijzen waarmee het werkadres bereikbaar is. e) de maatregelen die de werkgever reeds heeft genomen inzake mobiliteitsbeheer ; f) de mobiliteitsproblemen die eigen zijn aan het bedrijf of de organisatie. Eens deze gegevens zijn verzameld en behandeld, zullen zij kunnen dienen voor het opstellen van « Mobiliteitsbeheerplannen ». Op grond van de kennis van de noden en verkeersstromen van de bedrijven, zullen de betrokken actoren maatregelen kunnen invoeren die een geringer autogebruik aanmoedigen en die het gebruik van duurzame verplaastingen (lopen, fietsen, carpooling, openbaar vervoer) voor woon-werkverkeer aanmoedigen. Met dit doel zullen plaatselijke partnerships kunnen worden afgesloten met de federale overheid, de gewesten, de gemeenten en de vervoeroperatoren, omdat coördinatie een onmisbaar instrument is voor de verbetering van de mobiliteit in het algemeen. Alle gegevens voord de diagnose van het woon-werkverkeer van werknemers van het hele land zullen worden opgenomen in een centrale databank die wordt opgericht binnen de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Vanaf dat moment zal het mogelijk zijn de initiatieven op alle niveaus te coördineren. De doelstelling van het project laat zich in een zin samenvatten: de mobiliteit van de bedrijven in kaart brengen om alle actoren te helpen bij het coördineren ervan.