02 jun 2017 18:25

Reglementering over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot en minister belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Dit ontwerp strekt tot opheffing en vervanging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Sedert de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming zijn de gewesten immers bevoegd geworden voor de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg, met uitsluiting van de regelgeving inzake nucleair vervoer, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking.

Om de federale regelgeving in overeenstemming te brengen met de nieuwe bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten viseert het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit enkel de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn blijven behoren, met name het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.