24 mei 2012 18:01

Reglementering van cosmetica

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van cosmetica aanpast aan de nieuwe Europese verordening* die de Europese Raad en het Parlement hebben goedgekeurd. 

De verordening heeft als doel de veiligheid van de cosmetica te verbeteren en voert een gecentraliseerd kennisgevingssysteem voor producten in. Ze zal  grotendeels worden overgenomen. Het kb dat de ministerraad nu goedkeurt, neemt enkel de bijkomende bepalingen over die niet in de verordening staan. De procedure voor de fabricage van cosmetica en de registratie van de uitbaters van dierlijke subproducten zijn bijgewerkt. Die bijwerking brengt een aantal lastenverlagingen mee:

  • de kennisgeving van het op de markt brengen van een product gebeurt niet meer via de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum maar via een Europees centraal systeem
  • de kennisgeving van de productie van cosmetcia in België moet slechts om de twee jaar gebeuren in plaats van om het jaar
  • de aanvraag voor de registratie of erkenning als producent of gebruiker van dierlijke bijproducten voor cosmetica en cosmeticaingrediënten kan voortaan per fax of per e-mail aangevraagd worden in plaats van via een aangetekende brief   

 

* ontwerp van koninklijk besluit betreffende cosmetica tot vervanging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica, naar aanleiding van de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetica.