07 sep 2012 18:06

Reglementering van de handel en invoer van pluimvee en broedeieren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Europese richtlijn* met veterinaire voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van pluimvee en broedeieren in Belgisch recht omzet.

Het ontwerp schrijft de regels voor het handelverkeer en de toelatingsvoorwaarden voor pluimveebedrijven voor. De Belgische regelgeving wordt gecoördineerd in een enkel koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt voor overleg aan de Raad van State voorgelegd.

* richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009, ter vervanging van richtlijn 90/539/EEG.