28 apr 2023 16:42

Regularisatie van Britse kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed ter regularisatie van Britse burgers die als gevolg van de Brexit hun erkenning als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen verliezen.

Als gevolg van de Brexit zouden Britse burgers, die vóór 31 januari 2020 als Europese kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen ingeschreven waren, een nieuwe aanvraag moeten indienen om als niet-Europese burger voor de gemeenteraadsverkiezingen te mogen stemmen. Hun nationaliteit is immers niet langer die van een lidstaat van de Europese Unie, wat een voorwaarde is om erkend te zijn.

Dit voorontwerp van wet beoogt een uitzondering op de geldigheidsduur van hun erkenning als kiezer. De Britse burgers zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen als kiezer ingeschreven blijven voor zover ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uiterlijk op 31 januari 2020 erkend zijn als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen
  • aan de kiesvoorwaarden blijven voldoen, met uitzondering van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie
  • intussen geen afstand gedaan hebben van de hoedanigheid van kiezer
  • uiterlijk op 31 juli 2024 vijf jaar ononderbroken de hoofdverblijfplaats in België hebben

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.