23 apr 2004 17:00

Responsabiliseringsbijdragen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2003 - 2004.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2003 - 2004.

Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt genomen in toepassing van de bijzondere wet (*) tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. Deze bijzondere wet voorziet dat, in de loop van het jaar 2003, een evaluatie van de toepassing van deze bijzondere wet moet gebeuren door de federale overheid en de verschillende bij de responsabiliseringsbijdrage betrokken overheden. Het bleek echter onmogelijk om met de Regeringen van de Gemeenschappen en Gewesten een akkoord te bereiken, zowel om de bepalingen van de bijzondere wet verder integraal toe te passen, als om tot een overeenkomst te komen in verband met de aanpassing van sommige berekeningselementen. Bijgevolg handhaaft dit ontwerp van koninklijk besluit de bedragen van de door de Gemeenschappen en Gewesten verschuldigde responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2003 en 2004 op hetzelfde niveau als die welke verschuldigd waren voor het jaar 2002. (*) van 5 mei 2003.