23 dec 2005 16:00

Revalidatieprestaties

Gelijkschakeling van het persoonlijk aandeel in de prestaties

Gelijkschakeling van het persoonlijk aandeel in de prestaties

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 houdende de vaststelling van de vermindering van de tegemoekoming van de verzkering voor geneeskundige verzorging en uikeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatieinrichtingen bedoeld in de wet betreffende de verplichte verzorging en uitkeringen, gecoörineerd op 14 juli 1994. Een nieuwe revalidatieovereenkomst inzake locomotorische en neurologische revalidatie trad op 1 juli 2005 in werking. Ze bevat twee nieuwe revalidatieprestaties (R30 en R60). Die omvatten multidisciplinaire revalidatie met een behandeling van 60 en 120 minuten per zitting. Om te voorkomen dat de nieuwe overeenkomst een bijkomende niet begrote uitgave zou veroorzaken, is het persoonlijk aandeel gelijk geschakeld met dat van de K30-K60 prestaties (fysiotherapie). Het ontwerp vermindert de tegemoetkoming in de prijzen en honoraria van de nieuwe revalidatieprestaties met 10% en met 5% voor de rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoekoming. Het ontwerp treedt in werking op de dag van de tweede maand na de maand van publicatie in het Staatsblad.