17 feb 2006 16:00

Rijbewijs

Nieuwe procedure voor herstelexamens na verval van recht tot sturen werkt wachtlijsten weg

Nieuwe procedure voor herstelexamens na verval van recht tot sturen werkt wachtlijsten weg

Vanaf 31 maart 2006 wordt de procedure die het recht tot sturen herstelt vereenvoudigd. De gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten zullen niet langer de medische en psychologische onderzoeken verrichten. De rechter kan iemand veroordelen tot een verval van het recht tot sturen voor een bepaalde duur en het herstel van het recht afhankelijk maken van het slagen voor herstelexamens. Hij kan beslissen dat de veroordeelde hersteld wordt in zijn recht als hij slaagt voor een of meerdere herstelexamens: - theoretisch rijexamen, - praktisch rijexamen, - medisch onderzoek, - psychologisch onderzoek. De praktische en theoretische examens worden door de rijexamencentra georganiseerd (GOCA). De medische en psychologische examens werden georganiseerd door de arbeidsbemiddelingsdiensten (BGDA, VDAB, FOREM). De bestaande administratieve procedure die de persoon vervallen van het recht tot sturen moet volgen om het herstelonderzoek af te leggen is nodeloos ingewikkeld en lang. Bovendien speelt FOD mobiliteit hierin een coördinerende rol inzake strafuitvoering die eigenlijk aan de parketten toekomt. Deze nodeloos ingewikkelde procedure en de onderbemanning van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling zijn de oorzaak van de lange wachtlijsten. Het ontwerp vereenvoudigt de administratieve procedure en wordt van kracht samen met de nieuwe verkeerswet op 31 maart 2006. De onderzoeken, die de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten vandaag organiseren, zullen vanaf 31 maart 2001 door nieuwe te erkennen instellingen worden geroganiseerd. Het ontwerp bevat de erkenningsvoorwaarden waaraan elke instelling moet voldoen. Een van de erkenningsvoorwaarden is dat de instelling het onderzoek moet doen binnen de twee weken na inschrijving. De Minister van Mobiliteit zal het maximum tarief voor een standaard onderzoek bij Ministerieel besluit vastleggen. De maximumprijs voor een standaard onderzoek is 350 euro (80 euro voor het medisch onderzoek en 270 euro voor het psychologisch onderzoek). De rechter kan de prijs voor deze onderzoeken aftrekken van de geldboete die hij bij de veroordeling oplegt. De Ministerraad keurde in tweede lezing (*) het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. (*) na principiële goedkeuring op 20 juli 2005.