22 nov 2019 16:21

Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering: schrapping van het VOS-honorarium

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het VOS-honorarium schrapt om een honorarium voor het nieuwe begrip 'huisapotheker' te financieren.

De hervorming van de vergoeding van de apothekers legde de nadruk op een herwaardering van de intellectuele prestaties van de apotheker verbonden aan de farmaceutische zorgen. Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 16 maart 2010 om het VOS-honorarium te schrappen en zo de prestatie 'huisapotheker' te kunnen financieren. Dit nieuwe begrip verwijst naar officina-apothekers, gekozen door een chronische patiënt voor de begeleiding bij en de opvolging van het geneesmiddelengebruik. Ter herinnering: het VOS-honorarium (voor een voorschrift op stofnaam) werd al op 0 gezet op 1 januari 2019 via een wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteiten in een voor het publiek opengestelde apotheek