25 jul 2008 12:45

Rijkspersoneel

Bepalingen van de wijziging van graad en de overplaatsing van militair personeel gewijzigd

Bepalingen van de wijziging van graad en de overplaatsing van militair personeel gewijzigd

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen voor het rijkspersoneel.

Het ontwerp schaft de bepaling (*) af die bepaalde dat het personeelslid moest beschikken over een graadanciënniteit van minstens 6 maand om een wijziging van graad te kunnen verkrijgen. 

De minister van Ambtenarenzaken moet niet langer haar akkoord verlenen (**) in het geval dat Selor een vergelijkende selectie organiseert voor de overplaatsing van militair personeel naar een dienst die deel uitmaakt van het administratief federaal openbaar ambt. Verder komen alle periodes van actieve dienst als militair in aanmerking voor de berekening van de dienstanciënniteit.

(*) van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel
(**) van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing