23 dec 2005 16:00

Riziv

Aanstelling van een adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV

Aanstelling van een adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende toekenning van de managementfuncties van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksintituut voor ziekte- en invalaiditeitsverzkering. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De functie van adjunt-administrateur-generaal wordt toegekend aan de heer Benoit Collin. Hij voldoet aan de reglementaire voorwaarden voorzien in artikelen 5, 6, 7 en 9 van het koninklijk besluit van 30 november 2005 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid. Selor verklaarde hem geschikt voor de functie.