09 dec 2005 16:00

RIZIV

Vermindering van de tegemoetkoming op het vlak van de revalidatie

Vermindering van de tegemoetkoming op het vlak van de revalidatie

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatie-inrichtingen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het ontwerp brengt in 2005 bezuinigingen in de sector van de revalidatie mee, en meer bepaald in de overeenkomsten over de chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis. De tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt met 0,25 euro per verleende verstekking verminderd voor de rechthebbende op beademing door middel van continue druk langs de neus tijdens de slaap. De rechthebbenden op een voorkeurregeling dienen het persoonlijk aandeel niet te betalen. Het verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gaf een positief advies. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) van 29 april 1996. (**) bedoeld in artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.