22 mrt 2019 16:55

RIZIV: praktische wijzigingen omtrent de toekenning van het recht op verhoogde tegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een aantal formele en praktische aanpassingen omtrent de toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het ontwerp bepaalt onder meer dat personen die hun recht op de verhoogde tegemoetkoming verliezen een nieuwe verklaring op erewoord kunnen indien vanaf 1 oktober van het laatste jaar van recht (en dus niet meer vanaf 1 januari van het volgende jaar), rekening houdend met hun huidige inkomsten.

Verder wordt ook een aanpassing voorzien over het in aanmerking nemen van de inkomsten van de zelfstandige bedrijfsleiders en van spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden om in overeenstemming te zijn met de fiscale reglementering.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994